Print Friendly, PDF & Email

Forord

Danske sites og artikler

Engelsksprogede sites og artikler


 

Danske sites og artikler

Amnesty
Tema: Terrorpakken (nr.3, september 2006)

Ole Hoff-Lund: Den vingeskudte retsstat (pdf) (s.10-13)
“Det danske samfund bevæger sig stadig længere væk fra retsstatens grundprincipper i retning af et egentligt overvågningssamfund. Det fastslår en række juridiske eksperter, der har kigget den nye terrorpakke efter i sømmene.”

Arbejderen

Da solidaritet blev forbudt (4. oktober 2011)
“Terrorlovene har gentagne gange kriminaliseret politisk aktivitet og solidaritetsarbejde. Arbejderen giver dig et overblik over de største sager.”

Preben Wilhjelm: Antiterrorpakken og retssikkerheden (17. november 2001)
“At der ikke gås på kompromis med de grundlæggende retsprincipper, som justitsministeren siger. Eller at det blot er en opfyldelse af de allerede eksisterende, internationale konventioner om terrorisme, som Fogh Rasmussen og Bendt Bendtsen har sagt. Ingen af påstandene er korrekte, fastslår Preben Wilhjelm.”

Berlingske.dk

Eva Smith: Overvågning i anti-terrorens navn (Kronik i Berlingske, 14. november 2010)
“Hvad er der kommet ud af Justitsministeriets redegørelse om anti-terrorlovene? Redegørelsen læses med frustration, for flere spørgsmål besvares ikke tilfredsstillende og oplagte spørgsmål stilles ikke.”</>

Center for Rets- og Politiforskning (Cerepo)
“Center for Rets- og Politiforskning (Cerepo) er en privat finansieret, politisk uafhængig tænketank, der … arbejder for en retspolitik, der minimerer den samlede lidelse i samfundet og forøger gennemsigtigheden og ansvarligheden i justitsvæsenet.”

Danmarks Radio

Tema: Terror-lovgivning (P1 Orientering, 2006)
“Orientering har i de senere måneder bragt en serie indslag, hvor vi i detaljen har set nærmere på, hvordan terrorpakken og regeringens øvrige terror-politik flytter grænserne for ytringsfriheden, for efterretningstjenestens adgang til personfølsomme oplysninger, for politiets arbejde med at opklare almindelige forbrydelser.”

Det danske Fredsakademi

Ordbog: Terror
Med litteraturliste.

Demos Nyhedsbrev

Tema: PET og Terrorlovgivningerne (nr.99, juni 2009, 56 sider)
“Et bidrag til den debat som burde have været ført i åbenhed, men som er foregået for lukkede døre igennem de sidste 10 år. Demos Nyhedsbrev er en opdatering af udviklingen af efterretningsvirksomheden fra 1998 frem til 2009 foretaget på baggrund af offentlige kilder.”

Enhedslisten

Forebyg terror – 49 alternative forslag til terrorbekæmpelse (13. november 2005)
“Forebyg terror før det finder sted – En offensiv strategi i terrorbekæmpelsen.”

Niels Henrik Nielsen: Notat om terrorpakken (23.06.2006)
“Det er åbenbart, at regeringen ser borgernes demokratiske rettigheder som en hindring for terrorbekæmpelse i stedet for som et redskab til at forebygge terror. Den terrorpakke 2 som regeringen har fremlagt er flere steder et direkte angreb på retsstatens fundament.”

Notat om terrorpakken (25.01.2002)
“I det følgende er terrorpakken gennemgået kritisk punkt for punkt. Vi håber, at notatet kan medvirke til, at konsekvenserne af forslagene bliver kendt af offentligheden.”
Se også Folketingsgruppens særlige hjemmeside Ytringsfrihed.nu nedenfor.

Faktalink

Carsten Fenger-Grøn og Malene Grøndahl: Den danske anti-terrorlov (21. okt. 2002, 19 s.)
Indhold: Anti-terrorloven – Kritikken af den danske anti-terrorlov – Kilder.
Betalingssite, som er gratis tilgængelig enten på dit lokale bibliotek eller på din hjemme-pc efter tilmelding på biblioteket.

Fighters + Lovers

Baggrundsrapporter (maj 2008)
Om konflikten i Colombia og FARC-EP (86 s.) + Om konflikten i Palæstina og PFLP (64 s.)
Se også trykt udgave: Modrapporter: FARC & PFLP (Fighters + Lovers, maj 2010). Med tillæg:

Økonomisk støtte til terrorvirksomhed, af Peder Vedel Kessing (12 s.)

Strafferetlig lovgivning om bekæmpelse af terrorisme (pdf), af Jørn Vestergaard (8 s.).

Folkebevægelsens Ungdom mod EU

Terrorist! (pdf) (marts 2007, 16 s.)
Tema om EU og terrorlovgivning.

Folketinget.dk

L 217: Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love. (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.). Fremsat 31. marts og vedtaget 2. juni 2006.

L 35: Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven (Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme m.v.). Fremsat 13. december 2001 og vedtaget 31. maj 2002.
Se også:

Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme mv.). Fremsat den 31. marts 2006 af justitsministeren (Lene Espersen) (Retsinformation.dk)

Fred.dk

Hvem vogter vogterne?
Tema om efterretningstjenester og overvågning.

Gaia

Tony Bunyan: Overvågning eller terror (nr.52, sommer 2006)
“‘Krigen mod terror’ misbruges af magthaverne som en undskyldning for at overvåge deres borgere. Som en tyv om natten stjæler de vores hævdvundne frihedsrettigheder, og ikke nok med det – de siger, at det er for vores egen sikkerheds skyld.”

Hvem er terrorist i morgen?. Lasse Wamsler interviewer Christine Lundgaard (nr.46, efterår 2004)
“Dette efterår vil foreningen OPRØR udfordre de danske terrorlove, og det har fra begyndelsen fået medier og politikere til at kræve lukning og forbud. Den nystartede forening siger den går ind for demokrati og ytringsfrihed og forsvarer friheden til at udføre politisk arbejde.”

Juristen

Peder Vedel Kessing: Økonomisk støtte til terrorvirksomhed (nr.5-6, juli 2009, s.152-161)
“Spørgsmålet i ‘Fighters and Lovers-sagen var, om de tiltalte danskere ved at sende et overskud på ifølge forsvarerne 10.500 kr. fra salg af T-shirts i Danmark til PFLP i Israel/de besatte områder og FARC i Colombia kunne straffes efter straffelovens § 114 b for at yde økonomisk støtte til terrorvirksomhed … Formålet med denne artikel er at drøfte og belyse disse retlige spørgsmål.”

Leksikon for det 21. århundrede

Terrorliste

Echelon

Forsvaret Efterretningstjeneste (FE)

Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Terrorisme

Lov & Ret

Jørn Vestergaard: Anti-terrorpakken – den strafferetlige del (pdf) (nr.1, 2002, 5 s.)
“Den såkaldte anti-terrorpakkes indhold og præsentationsmåde har givet anledning til betydelig kritik fra jurister og andre. Begrebet terrorisme er dårligt egnet til lovgivning, og de nye paragraffer i straffeloven er upræcise og vidtgående.”
Se også Jørn Vestergaard: Terrorpakkens strafferetlige grundlag – en sump (pdf) (09/13/2007)

Modkraft

Tema: Fighters+Lovers
Temaet har baggrundsmateriale til retssagen + nyhedsartikler fra Modkraft fra 2006 og frem.

Emneord: PET

Le Monde Diplomatique

Kim Bredesen: Krigen mot terror: kriminaliserer protest (03.01.08)
“Terrorlovene i Vesten blir stadig mer drakoniske. Etter 11. september har det tilsynelatende blitt legitimt å tilsidesette sivile rettigheter i terrorbekjempelsens navn. Et nytt amerikansk lovforslag utvider nå med radikalt definisjonen av terrorisme. Sivil ulydighet og andre politisk uttrykk kan fra nå av bli straffet som terrorisme i USA.”

1984.dk : Et site mod overvågning og registrering
“1984.dk er oprettet som svar på de mange tiltag, der i de senere år voldsomt har udvidet mulighederne for overvågning i Danmark.”

NyAgenda

Trine Pertou Mach: Når kampen mod terrorisme bliver til en besættelse (11. oktober 2005)
“EU-kommissionen har i sommer lanceret et udkast til fælles EU-regler for Non-Profit-organisationer. Det vil indebære en meget stram overvågning og kontrol med ikke-profitgivende organisationer … for at kontrollere, at de ikke er involverede i eller støtter terrorvirksomhed.”

Oprør
“Foreningen ‘Oprør’ mener, at Danmarks terrorlove stempler frihedskæmpere som terrorister, og foreningen vil arbejde for at EU’s terrorliste bliver afskaffet.”
Sitet har materiale om Befrielsesbevægelser, Terrorlovgivning og Nyttige links med bl.a. USAs og EUs terrorlister.

De overvågede: Debatbog om privacy og løsningsmodeller
Redigeret af Henning Mortensen, Erik Valeur og Pernille Tranberg (Forbrugerrådet & DI, 2009, 123 sider)
“Bogen beskriver den øgede overvågning og registrering af danskerne siden terrorangrebet på USA 11. september 2001.”

Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Den nye anti-terrorpakke
“Som et led i regeringens terrorpakke vedtog Folketinget den 31. maj 2002 en lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven mv. Loven trådte i kraft den 8. juni 2002 og omfatter en række ændringer af straffeloven, der er af væsentlig betydning for Politiets Efterretningstjenestes virksomhed, særligt på terrorismeområdet. Her redegøres kort for de væsentligste ændringer.”

Straffelovens kap. 12 og 13. Scroll ned til § 114, a-h

Ret og Samfund 2008: Terrorisme og retssikkerhed
Redigeret af Jeff Jørgensen (Frydenlund, 2008, 152 sider)
“En kritisk belysning af terrorbekæmpelsen i Danmark. Med ti bidrag om balancegangen mellem at sikre borgerne mod terrorisme og sikre samme borgeres retssikkerhed.”

‘Så er det ude med retssikkerheden’. Anmeldelse af Bo Maltesen (Politiken, 23. feb 2008)
Artikel fra bogen:

Øget sikkerhed går ud over retssikkerhed. Af Helle Jessen (Arbejderen, 12. marts 2008)
Se også:

Indledning af Jacob Sejer Pedersen. – i: Ret og Samfund 2007 (Frydenlund, 2007, 214 s.)

Retssikkerhedsfonden
Med høringssvar om bl.a. terrorbekæmpelse, tv-overvågning og retsplejeloven.
Konference på Christiansborg (21.oktober 2008): Retssikkerhedsspørgsmål i forbindelse med antiterrorlovgivningen fra 2002 og 2006
Se Program (pdf) og dagbladet Arbejderens artikler fra konferencen:

Perfekt overvågningssamfund (30. oktober)

PROSA: Datafangst er ubrugelig (30. oktober)

Professor i forvaltningsret kræver terrorlov ændret (8. november)

Terrordefinition truer retsstaten (8. november)

Social Kritik

Vagn Greve: Får eller ulve: et essay om de senere års bevægelse fra retsstaten og henimod politistaten (nr. 95, oktober 2004, s. 58-69)
“I det foregående er det vist, hvorledes udviklingen i de senere år er gået bort fra retsstaten og henimod politistaten … Vi har heldigvis langt igen, før man med føje kan kalde vort land en polistat – også selv om der er en klar bevægelse i den retning. Men udviklingen er faretruende.”
Artiklen er online som pdf-fil på Det Juridske Fakultet, KU.

Preben Wilhjelm: Terror og ret (nr. 95, oktober 2004, s. 72-84)
“Anti-terror-pakken … (er) uden sammenligning den største ændring i forholdet mellem statens magtbeføjelser og den enkeltes retssikkerhed, der er sket siden den danske retsstat blev grundlagt med retsplejereformen for 83 år siden. Jeg tror endda, man kan sige, at det er en mere vidtgående ændring end alle tidligere ændringer tilsammen.”
Artiklen er online på sitet Oprør.

Stop Terrorkrigen

Tema: Terrorpakke og terrorlovgivning
“Artikler, kommentarer og links.”

Tema: Forsvar retten til protest!

Den Store Danske

Patriot Act
Kortere leksikal artikel.

Terrortrussel.dk
Kampagnesite fra DKP/ML med artikler om bl.a. Terrorloven og den nye terrorpakke.

Tidsskrift for Kriminalret

Jørn Vestergaard: Strafferetlig lovgivning om bekæmpelse af terrorisme (pdf) (nr.1, 2006, s.2-13)
“I artiklen foretages der en kritisk analyse af de ændringer i straffelovens specielle del, som blev gennemført med anti-terrorpakken i 2001. Det påvises, at internationale forpligtelser ikke nødvendiggjorde den anvendte lovgivningsteknik, som har bevirket en særdeles uklar og unødigt vidtgående retstilstand.”

Udenrigsministeriet

Terrorlister
Link til FN’s og EU’s terrorlister + FN- og EU-relaterede dokumenter.

Update: Center for Journalistik og Efteruddannelse

Mediejura: Anti-terrorpakken (31. maj 2002)
Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven mv. Loven trådte i kraft den 8. juni 2002.

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 21. maj 2002.

Oluf Jørgensen: Antiterrorpakken: vidtgående kriminalisering og overvågning (13. sept. 2002).

Wikipedia, den frie encyklopædi

Terrorisme
Med bl.a. regeringens definition af Terrorisme (§114 i Straffeloven) og EU’s og USA’s lister over terroristorganisationer.

USA Patriot Act
Med links til meget længere engelske leksikon-artikel.

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.