Udpluk af forsider fra Arbejderhistorisk Bladliste
Udpluk af forsider fra Arbejderhistorisk Bladliste

 

Arbejderhistorisk bladliste 1931-1940

1931

Arbejdsløshedens Terror. Udgivet af De Arbejdsløses Organisation. Red. Ernst Nielsen. Kun eet nr., den 11. december 1931.

Den døve socialist. Udgivet af Socialdemokratisk Døveforening og DsU døveafd. Nr. 1 oktober 1931 ansv. Alfred A. Hansen, fra september 1932 Charles Behrendt, fra september 1933 Alfred A. Hansen, fra oktober 1937 Charles Behrendt, fra marts 1939 Arne Petersen, fra oktober 1941 Gustav Svensson. Sidste nr. december 1943.

Det nye Rusland. Udgivet af Dansk Russisk Samvirke. Red. G. Bolgann og N. K. Johansen. Kun samme nr.

Rød Kurs. Organ for Søfolkenes og Havnearbejdernes revolutionære fagopposition i Danmark (RFO), Sektion af Internationalen for Søfolk og Havnearbejdere (ISH). 1. årg. nr. 3 november 1931 (nr. 1 og 2 udgjordes af bladet Sø- og Havnearbejderen). Red. R. Danielsen, fra juni 1932 ansv. A. Hansen, fra juni 1933 L. Hansen, fra november 1933 G. Hansen, fra januar 1934 H. Rasmussen, fra maj 1934 L. Andersen, fra december 1934 K. Eskildsen. Sidste nr. maj 1935.
Se også om: [Richardt Jensen]

Solidaritet. Udgivet af fællesudvalget for de arbejdsløse i København. Nr. 1 den 14. februar 1931, ansv. Aksel Larsen, fra nr. 2 den 27. marts Organ for Arbejdernes Landskonference, fra nr. 3 Organ for den revolutionære fagopposition i Danmark. Ansv. Laurids Rasmussen. Der kom ialt 7 numre i 1931. Januar 1932 sidste nr.

Sø- og Havnearbejderen. Udgivet af Søtransportarbejdernes RFO. Esbjerg. Ansv. Ejner Nielsen. 2 numre, september og oktober, fortsættes i Rød Kurs

1932

Arbejdsløs. Organ for kampen mod arbejdsløsheden. Udgivet af fællesudvalget for arbejdsløse. Ansv. J. E. Christensen. Nr. 1 januar 1932, fra nr. 2 red. Viggo Lund, fra nr. 3 Centralorgan for Arbejdsløshedsbevægelsen i Danmark. Udg. af arbejdsløshedsbevægelsens landsledelse. Sidste nr. (nr. 5) februar 1932.

Enhedsfronten. Organ for Nordjyllands Arbejdsløse. Ansv. Emil Nissen. Nr. 1 16. januar 1932, ugeavis. Nr. 21 den 4. juni 1932.

Vor Kamp. Organ for Sydjyllands arbejdsløse, udg. af arbejdsløse i sydjysk distrikt. Red. af et udvalg, ansv. G. Andersen. Udk. 2 gange om måneden. Ialt 3 nr. Sidste nr. den 4. marts 1932.

Plan. Udgivet af Mondegruppen. (Monde 5. årg.) [se 1928] Nr. 1 januar 1932 ansv. Ester Boserup, fra maj 1932 ansv. Edvard Heiberg, fra september 1933 Kirk, Scherfig og Heiberg (ansv.), nr. 4 og 5-6 Hans Kirk ansv., nr. 7 og 8 Heiberg ansv, fra septembcr (nr. 9) Helge Andersen, fra februar 1935 Heiberg, Kirk, Neergård, og Scherfig. Sidste nr. (julenr.) 10. december 1935.
[Nr. 4, april 1934 udkom i anledning af retssag mod redaktør E. Heiberg med undertitlen: Socialistisk Maanedsskrift for Økonomi, Politik, Kultur og Pornografi.
Kilde: Morten Thing: Kommunismens Kultur, s. 322.]

Frem. Marxistisk Månedshefte for Politik, Økonomi, Kultur. Nr. 1 september 1932. Red. Ejner Nielsen og Broby Johansen (ansv.). Sidste nr. (nr. 5) maj 1935.

Den røde Mariner. Ansv. Julius Vanmann. Kun eet nr., den 7. marts 1932.

Den unge Garde. Organ for dansk Arbejder og Smaabruger Ungdom. Ansv. Frederik Drews. Nr. 1 januar 1932, fra august 1932 red. V. B. Lauridsen. Fra 2. årg. januar 1933 udg. af Danmarks kommunistiske Ungdomsforbund. Ansv. Helge Andersen, fra juni Thage Andersen, fra juli med undertitlen Revolutionær Ungdom, fra juli 1934 ansv. K. Francker, juni 1935 ansv. H. Arp, fra juli igen K. Francker. Sidste nr. marts 1936.

Den grafiske Arbejder. Organ for de grafiske Fags Fagopposition. Ingen fast udsendelsestermin. Nr. 1 juni 1932. Ansv. Svend Johansen. Nr. 2, den 23. maj 1933 ansv. A. C. Bang, nr. 3 Carl Petersen, fra nr. 4, den 15. august Eigil Hansen. Sidste nr. august 1934 havde H. Grevlund som ansv. Ialt kom der 3 nr. i 1932, 7 nr. i 1933 og 4 nr. (nr. 8-11) i 1934.

1933

Aandehullet. Red. Hans Bendix, ialt 3 numre: oktober 1933 i februar 1934 og sommeren 1934.
Se også:
Socialdemokratiet og nazismen (Pladstilosalle.dk)

Arven fra 30’erne af: Elias Bredsdorff (Information, 4. Juli 1998.) Fortæller om efterretningstjenestens interesse for tidsskriftets udenlandske gæster.

Aandehullet, 1933-34, 3 nr. , forsider + indholdsoversigter (på Litteraturlinks.dk)

Faglig kamp. Centralorgan for den revolutionære fagopposition. Ansv. A. B. Lund. Kun eet nr. maj 1933.

Front mod Fascismen. Organ for kampen mod Fascismen i Skandinavien. Udgivet af den skandinaviske antifascistiske komité. Maj 1933. Ansv. Aksel Larsen.

Kommunistisk Tidsskrift. Udg. af DKP’s centralkomité. Ansv. Arne Munch-Petersen. Nr. 1 august 1933. Der kom 3 numre i 1933, 8 i 1934 og 12 i 1935. Fortsatte som Tiden.

Ny Dag. Organ for Dansk Real-socialistisk Parti. Red. E. Madsen. Nr. 1 fredag den 5. maj 1933, nr. 2 lørdag den 13. maj ansv. J. Petersen, nr. 3 fredag den 19. maj ansv. E. Madsen og nr. 4 lørdag den 23. maj ansv. J. Petersen.

Populært Tidsskrift for sexuel Oplysning. Udg. af Frem forlag. Red. Dr. Karl Evang, Dr. Majken Borring, Dr. Galtung Hansen og Dr. C. V. Lange. Udkom 4 gange årligt i 1933 og 1934.

Socialistisk Afhold. For socialisme mod alkohol. Organ for Socialdemokratisk Afholdsforbund. Red. Børge Schmidt. Nr. 1 oktober 1933, fra maj 1935 Møller Nielsen (ansv.) og Kaj Rasmussen, og fra maj 1936 red. Kaj Rasmussen. Sidste nr. februar 1938.

1934

Information : Tidsskrift for kommunistisk Politik.
Red. Mogens Boserup. Nr. 1-3 maskinskrevne, nr. 4 maj 1934. Ialt 7 numre i 1934, 10 i 1935 og 3 i 1936. Sidste nr. særnummer i september 1936.
[Det første nummer kaldes nr. 4, idet de tre pjecer gruppen allerede havde udgivet, blev talt med i nummeringeringen. Kilde: Steen Bille Larsen: Mod Strømmen, 1986, side 59].
Se også: Informationsgruppen

Kvindernes Kamp. Organ for den revolutionære fagopposition i Kvindeligt Arbejder Forbund. Redigeret af et udvalg. Ansv. For nr. 1-10 M. Nielsen, for nr. 11 Magda Nielsen, fra nr. 12 Rigmor Hansen. I 1934 kom 4 numre, i 35 10, i 36 9, 37 6 og i 38 2 numre. Altid 4 sider.

[Linien 1. årgang, 15. januar 1934 – 1935). Udg. af kunstsammenslutningen Linien].
Litt: Linien 1934-1939 (Esbjerg Kunstforening, 1984, 224 sider).
Udgivet i forbindelse med 50-året for udgivelsen af det første hæfte. Genoptryk af kunsttidsskriftet Liniens Hæfte 1-12, 1934-35, Julefluen 1935 samt Udstillingshæfte 1937 og 1939.

Tidens Tegn. Organ for Danmarks Arbejder- og Jordbruger Parti. 2 numre 15. maj og 1. juni 1934. Red. Willy Petersen.

1935

Alarm
Udgiver: Tidl. Kammeratskabsfører Harry Petersen (1. Kamm.) Fra nr. 6 DsU Oppositionen. Fra nr. 3 var ”hovedet” påtrykt: D.s.U. Oppositionens Kampblad. Fra nr. 9 (lørdag den 30. marts 1935) Antifascistisk Kampblad.
Alle numre, også de tre første duplikerede fra fredag den 16. november 1934 og den 1. og 15. december s. å., hvoraf det første var et ”Propagandanummer”, havde tillige påskriften: ””Mod Krig og Fascisme. For Arbejder-klassens aktionsmæssige Enhed [senere: -sfront”].
[Nederst på forsiderne: “Vi er og bliver Revolutionens Ungdom”.] Udkom hveranden lørdag i januar kvartal 1935, første trykte nr. (nr. 3) udkom den 5. januar, sidste trykte nr. onsdag den 17. april. Red. Børge Petersen, for de to sidste trykte numre dog Harry Petersen. Sidste trykte nr. var nr. 10. Et duplikeret nr. 11, sept. 1935 ”Organ for Antifascistisk Kampforbund”. Red. af et udvalg. Ansv. Holger Madsen.

Revolte. Hovedorgan for Socialistisk Ungdoms Forbund. Nr. 1 (1. maj 1935) duplikeret, derpå trykt nr. 2, 3 og 4 – og nu påtrykt hovedet: ”Ungsocialisternes Blad, Organ for Socialistisk Ungdoms Forbund. Medl. af Internationalt Bureau for revolutionære Ungdomsorganisationer”. De trykte numre kom som månedsblad. Det sidste var okt. nr. Nr. 5 februar (1936) og et såkaldt ”ekstra-nummer” i anledning af 1. maj 1936 var duplikerede. Ansv. red.
for alle numrene: Børge Petersen.

Arbejdets Kvinder. Organ for socialdemokratiske medlemmer af Kvindeligt Arbejder Forbund. Nr. 1 maj 1935 ansv. Magna Ryder Jensen, fra november 1935 Sonja Petersen. Sidste nr. september 1936. (Ialt 3 nr. i 1936).

Bolschevik. Udgivet af oppositionelle Medlemmer af DkP og DkU.
Motto: “Bolschevik er kun der, der frygtløst vier hele sit Liv til Kommunismen !” Organ for den såkaldte Metz-gruppe.
Nr. 1, 2. april 1935 duplikeret. Red. B. Vilman. Nr. 2, 20. maj, nr. 3, 25. juli, nr. 4, november, nr. 5, deccmber. 2. årg. nr. 1 januar 1936, nr. 2 februar og sidste nr. (nr. 3) april 1936. Alle blade duplikeret.

Folkets Røst. Udenfor alle politiske partier. Udgivet af partiløse arbejdere. Ansv. Albert Jacobsen. Helsingør. Nr. 1-6 maskinskrevne, nr. 7 januar 1935, nr. 8-15 maskinskrevne, nr. 16 juli 1935. Nr. 17 indleder 2. årg. den 12. august 1938. Ansv. fru C. Mønniche. Bladet har fra 2. årg. ingen forbindelse med det oprindelige grundlag, men er et forældreblad i smag med Lille Poul.

Jysk Folkeblad. Ansv. Arne Munch-Petersen. Ugeblad. Agitations-nr. marts 1935. Nr. 1 5. april indeholder Arbejderbladets tillæg Hammer og Segl, fra nr. 2 ansv. Svend Hansen, sidste nr. den 22. november 1935 [nr. 33].
Se også:
Den kommunistiske ugebladspresse. Af Morten Thing (Arbejderhistorie, 29, otkober 1987, side 50-56). Side 54-56: Oversigt over de enkelte blade.

Kulturkampen. Udgivet af foreningen ”Frisindet kulturkamp”. Nr. 1 juni 1935. Nr. 3 ansv. Jørgen Jørgensen, nr. 4 Anna Westergaard, nr. 5 Stig Veibel, 2. årg. ansv. Svend Hoffmeyer, nr. 5-6 december ansv. Poul Kjærgaard og Georg Moltved, 3. årg. 1937 ansv. Kai Hoffmeyer, nr. 2 og 3 Georg Moltved, nr. 4 Anna Westergaard, nr. 5-6 Peter P. Rohde, 4. årg. nr. 1 Georg Moltved, nr. 2 Elias Bredsdorff, nr. 3 Mogens Voltelen, nr. 4 Elias Bredsdorff, nr. 5 Georg Moltved, nr. 6-7 Poul Henningsen, nr. 8 Th. Olsen, nr. 9 og 10-11 Georg Moltved. Nr. 10-11 var sidste nr.
Litt.: Kulturkampen : en antologi af tidsskriftet Kulturkampen ved Ole Grünbaum og Henrik Stangerup, introduktion ved Elias Bredsdorff (side 9-24).
Fremads fokusbøger, 1968. 223 sider.

Vor Kamp. Udsendt af Hovedorganisationernes Informations- og Propagandaafdeling (HIPA). Mod splittelse og reaktion. Socialdemokratisk Kampblad. Ansv. Hedtoft-Hansen. Nr. 1 oktober 1935, nr. 2 valgnummer (Stauning eller kaos) (valgplakat, 1935) fra samme måned, nr. 3 kom i februar 1936, og sidste nr. (nr. 4) kom i april 1936.

1936

Arbejderbladets Ugeblad. [Produceret af Arbejderbladets redaktion] Nr. 1 fredag den 3. januar 1936. Ansv. Helge Larsen, fra 25. juni 1937 Helge Holm, fra 23. juli Th. Holst, fra 11. december 1937 Martin Nielsen og Th. Holst, fra 12. november 1939 Martin Nielsen. Sidste nr. den 26. maj 1940.
[Fortsætter som Ugens Ekko]

Arbejdet. Organ for Fagoppositionens Sammenslutning i Danmark. Ansv. Chr. Christensen. Ugeblad. Nr. 1 den 22. februar, fra 24. september Organ for Danmarks syndikalistiske bevægelse, fra 12. november 1937 ansv. Alfred Mogensen (Chr. Christensen syg). 25. marts 1938 (3. årg. nr. 12) er sidste nr. Derpå måneds-blad, to numre, maj og juni, også med A. M. som red.

Fremad. Ungdommens Blad. Udg. af DKU. 1. årg. nr. 3 juli 1936 ansv. A. Hermannsen, fra maj 1937 Alvilda Larsen, fra januar 1940 Ib Nørlund. Sidste nr. den 11. juni 1941.

Neon : udgivet af socialdemokratiske studenter.
Organ for socialdemokratiske Studenter. Nr. 1 september 1936, ansv. Høffler Jensen. Nr. 1 og 2 1937 ikke trykt, fra november 1937 ansv. G. Ovesen, marts 1939 ansv. V. Lønblad, fra maj Knud Damsgård Hansen. Sidste nr. marts 1940.

1937

Aarhus Ekko. Politisk Ugeblad [for Aarhus og Omegn]. Red. Alfred Jensen. Nr. 1 den 18. september 1937. Sidste nr. (nr. 13) den 5. april 1940 [4. årgang].
[Fortsættes som Ugens Ekko].

4. Internationale : Skandinavisk organ for revolusjonær internasjonalisme. Udgivet af “Leninistisk Arbejdsgruppe”. Tilsluttet sekretariatet for 4. internationale. Nr. 1 februar 1937 ansv. Poul Moth, fra november-december 1938 ansv. Orla Jensen. Sidste nr. marts-april 1939. Udg. i samarbejde med J[eanette Olsen.] Se også: [Trotskismen i Danmark]

Sex og Samfund
Nr. 1, september 1937- April 1940]. Init.tager Børge Madsen, senere udg. af Sexuel Sundhed.
Litt: Sex og Samfund: en antologi af artikler, noveller og digte fra tidsskriftets 4 årgange. Redigeret af Bo Elbrønd-Bek og Ole Ravn (Fremad, 1975, 130 sider).

Se også: Kulturkamp mod nazismen (Denstoredanske.dk)

Spartakus : Internasjonalt informasjonsblad for ”Socialistisk Samvirke”.
Motto: “Arbejderne har intet fædreland! Karl Marx”
Nr. 1 november 1937, nr. 2 februar 1938 samt udateret ”Særnummer”, der ser ud til at være udgivet sidst i 1937, og som indeholder ”Resumé af Den internasjonale Undersøgelseskommis-sions beretning om anklagerne mod Leo Trotzki i Processerne i Moskva”. Uddrag af “The Case of Leo Trotski”. Alle tre blade duplikeret, red. af et udvalg, ansv. Tage Lau.

1939

Kamp og Kultur. Tidsskrift for socialistisk kultur. Udg. af Socialistisk kulturgruppe. Nr. 1 januar 1939. Redaktionskomité: Frank Madsen, Erik Madsen, Poul Hansen, Ove Marcussen (ansv.), Volmer Lund og Eric Danielsen. Kun eet nr.

Klassekamp. Udgivet af ”Revolutionære Socialister” – tilsluttet 4. Internationale.
Motto: “Proletarer fra alle Lande foren Jer ! “.
I slutningen af 1939 udkom i alt ca. 8 duplikerede småblade, nogle uden nummer, andre nummererede, nogle uden ansv. red., andre med henholdsvis Kaj Andersen eller Tage Lau som ansv. red., men alle med samme bladhoved.

1940

Kultur og Politik. Udg. af gruppen: Kultur og politik. Red. Hans Kirk, Hans Scherfig, Georg Moltved (ansv.), Carl Madsen og Mogens Voltelen. Nr. 1 juni 1940, februar 1941 red. Edvard Heiberg, fra marts ansv. Georg Moltved. Sidste nr. juni 1941.

Ugens Ekko. Udg. af Arbejderbladet, skulle erstatte Arbejderbladets Ugeblad og Aarhus Ekko. Nr. 1 den 2. juni 1940. Red. Martin Nielsen, fra 14. februar 1941 ansv. Aksel Larsen. Sidste nr. (20-26) juni 1941.

Arbejderpolitik : Marxistisk Tidsskrift.
Nr. 1 december 1940, sidste nr. juni 1941 (nr. 5). Udgivet af en gruppe trotzkister, nogle oppositionelle D.s.U.-ere og enkelte medlemmer af ”Clart锝. Første illegale socialistiske tidsskrift i Danmark og måske første regelmæssigt udkomne illegale blad her. Duplikeret.